Dofinansowanie PCPR/MOPR

Ubiegaj się o dofinansowanie na sprzęt.

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

a) W przypadku, gdy przedmiot ortopedyczny został już kupiony, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot udziału własnego. Należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem oraz  kompletem wymaganych dokumentów:

 • Ksero zlecenia/wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ
 • Faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica/prawnego opiekuna. Faktura powinna mieć informację o wartości wkładu własnego i wartości refundacji NFZ.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej/rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny jest w  każdym oddziale PCPR/MOPS)
 • Numer NIP

Dofinansowanie można otrzymać w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego, (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).

150% kwoty limitu, jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny, (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

Dla przykładu:

Zakupiony został materac w cenie 1000 zł – refundacja NFZ wyniosła 280 zł (70% z limitu 400 zł), a udział własny 720 zł.
Zwrot kosztów można otrzymać w wysokości: (400 zł -70%) +
(400 zł x 150%) = 120+600 zł
Po otrzymaniu tego dofinansowania materac jest dla Pacjenta bezpłatny !!! (280 zł – refundacja NFZ i 720 zł – refundacja PCPR).

 

b) W przypadku gdy macie Państwo zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowaliście, możecie Państwo starać się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty wkładu własnego (jeżeli cena nie była wyższa niż określony przez NFZ limit na konkretny produkt),
 • nawet do 150% kwoty limitu określonego przez NFZ dotyczącego konkretnego produktu (jeśli cena zakupu była wyższa niż limit wyznaczony przez Fundusz).

Dla przykładu:

Limit kwoty refundowanej przez NFZ na wózek inwalidzki dziecięcy wynosi 3000 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 4500 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 7500 zł.

Starając się o dofinansowanie z PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik;
 • Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą;
 • Ważne zlecenie lekarskie na zaopatrzenie Wnioskodawcy w przedmiot dofinansowania;
 • Ofertę cenową dotyczącą wnioskowanego przedmiotu dofinansowania lub fakturę pro forma
 • Kopie decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują;
 • Potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów netto w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dotyczy Wnioskodawcy i osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe).

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Dzięki takiemu dofinansowaniu można uzyskać kwotę do 80% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty jak w przypadku dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ, tylko zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaznaczeniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest:

 • podpisanie umowy
 • dokonanie zakupu
 • przedstawienie faktury, aby pieniądze zostały przelane na konto sprzedawcy

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Dofinansowanie w wysokości do 95% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika transportowo-kąpielowego czy szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postępować jak w przypadku dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie takie wynosi 95% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwalają na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie oprócz zakupu sprzętu obejmuje także prace budowlane.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier
 • kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu
 • kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
 • zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym PCPR/MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania należy:

 • podpisać umowę,
 • dokonać zakupu
 • przedstawić fakturę VAT z odroczonym terminem płatności,
 • należy też dokonać odbioru prac przez pracownika PCPR/MOPS.

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie definiują zakresu żadnej z barier.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych następująco interpretuje bariery:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji;
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Masz pytania? Skontaktuj się!