Dofinansowanie PFRON

Ubiegaj się o dofinansowanie na sprzęt.

Kto może ubiegać się o dotację do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze?

Z tej formy pomocy mogą skorzystać te osoby, które posiadają jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
  • orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób do 16. roku życia;
  • orzeczenie o grupie inwalidzkiej;

Czym jest PFRON?

Zadaniem fundacji PFRON jest wspieranie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Chodzi głównie o pomoc przy zakupie sprzętu do rehabilitacji, jak również likwidację barier architektonicznych i wsparcie w procesie zatrudniania. Otrzymane środki mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele, które zostały zawarte w ustawie. 

Dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowania PFRON i PCPR można składać przez cały rok w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie w miejscu zamieszkania lub poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/logowanie (niezbędna jest rejestracja na stronie).

Potrzebne druki w wersji papierowej otrzymamy w poszczególnych PCPR-ach, a w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej.
Najważniejszym kryterium do otrzymania dofinansowania dla niepełnosprawnych jest kryterium dochodowe. Oblicza się je na podstawie średniego miesięcznego dochodu wyliczonego z trzech ostatnich miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku o dofinansowanie PCPR. Dochód nie może przekroczyć kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na 1 członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli wnioskujący jest osobą samotną.

Dokładne, aktualne kwoty dostępne są na stronie PCPR lub Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,

do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przyznanie środków na dofinansowanie wiąże się z podpisaniem umowy, w której musi znaleźć się:
1. wysokość kwoty dofinansowania i cel przeznaczenia,
2. sposób przekazania środków,
3. termin i sposób rozliczenia dofinansowania.

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek o dofinansowanie,
  • kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia,
  • faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie),
  • kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dla wielu niepełnosprawnych dużym problemem są bariery architektoniczne, które znacznie utrudniają im codzienne funkcjonowanie (urbanistyka, architektura, transport, komunikowanie się, czy urządzenia techniczne). O dofinansowanie mogą starać się osoby, które na przykład mają problem z dotarciem do różnych miejsc, jak również Ci którzy potrzebują przystosować miejsce zamieszkania do swoich potrzeb. Dopłatą objęte jest na przykład:
1. łóżko rehabilitacyjne,
2. schodołaz,
3. podnośnik wannowy,
4. podnośnik transportowo-kąpielowy,
a także: prace budowlane, jak na przykład wykonanie podjazdu dla wózka inwalidzkiego itp. (do 95% wartości sprzętu lub wykonanych prac).
Dofinansowanie w celu likwidacji barier technicznych obejmuje zakup sprzętu technicznego, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym samodzielnie funkcjonować. Ubiegać się o nie można w sytuacji kiedy wymagają tego potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

Aby otrzymać środki należy złożyć potrzebne dokumenty:
1. wniosek o przyznanie dofinansowania,
2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3. dokument określający podstawę prawną zameldowania w danym lokalu,
4. kosztorys,
5. zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac.